Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


01.09.2009

"Usłysz niemy krzyk - jak pomóc krzywdzonemu dziecku"
"Twoje życie w Twoich rękach - program profilaktyczny dla młodzieży"

Projekty „Usłysz niemy krzyk – jak pomóc krzywdzonemu dziecku” oraz „Twoje życie w Twoich rękach – program profilaktyczny dla młodzieży” realizowane są przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

„Usłysz niemy krzyk – jak pomóc krzywdzonemu dziecku”
Celem projektu jest zapoznanie pracowników oświaty (pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli) z problemem przemocy w rodzinie, podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji oraz pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Elementem programu jest również wskazanie możliwych dróg pomocy poszczególnym członkom rodziny, z uwzględnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych i rodzinnych bez uciekania się do stosowania przemocy. Dodatkowo zakłada się wyposażenie pracowników oświaty w praktyczne narzędzia psychologiczne pomagające w walce ze stresem w miejscu pracy i zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego. Planuje się przeprowadzenie 3 bloków szkoleń, które odbędą się w terminach 2-3 październik, 21-22 październik i 13-14 listopad 2009 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Batorego 5 w Krakowie. Zajęcia odbywać się będą w grupach ok. 20-osobowych. W ramach zajęć zostaną poruszone następujące tematy:
1.    Definicje przemocy
2.    Rodzaje przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie)
3.    Stereotypy dotyczące zjawiska przemocy
4.    Mechanizmy powstawania przemocy (społeczne i kulturowe, biologiczne)
5.    Zjawiska towarzyszące przemocy (uzależnienie sprawcy, współuzależnienie ofiar, zaburzenia i choroby psychiczne, strategie stosowane przez sprawców)
6.    Zasady i sposoby prowadzenia programów terapeutycznych wobec stosujących przemoc.
7.    Cykl przemocy
8.    Diagnoza dziecka - ofiary przemocy
9.    Najczęstsze objawy stosowania przemocy wobec dzieci
10.    Charakterystyka ofiar przemocy
11.    Ogólne zasady postępowania z ofiarami przemocy
12.    Budowanie pierwszego kontaktu z dzieckiem - ofiarą przemocy
13.    Rozmowa z rodzicem dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc
14.    Przyczyny przemocy wobec dziecka
15.    Aspekty prawne postępowania w przypadku przemocy w rodzinie
16.    Mapa instytucji pomocowych
17.    Stres i zespół wypalenia zawodowego w pracy pedagoga.
Ponadto na czas trwania cyklu warsztatowego i po jego zakończeniu uruchomiony zostanie specjalny adres e-mail: szkolenie.przemoc@gmail.com, na który uczestnicy mogą wysyłać dodatkowe pytania oraz konsultować konkretne przypadki z osobami prowadzącymi warsztat.
Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach prosimy o wypełnienie karty zgłoszeniowej i odesłanie jej na adres e-mailowy: instytutdoskonalenia.sdn@gmail.com albo faksem (012) 431 18 08, lub o kontakt telefoniczny z p. Dianą Popik pod nr telefonu: (012) 644 05 08 w godz. 10 - 14.

Głównym celem projektu „Twoje życie w Twoich rękach – program profilaktyczny dla młodzieży” jest zmniejszenie ryzyka sięgania przez młodzież po środki psychoaktywne. Projekt zakłada zrealizowanie programu warsztatów profilaktycznych dla młodzieży w wieku 12-18 lat, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu 3 małopolskich powiatów (bocheńskiego, chrzanowskiego i krakowskiego). Projektu zakłada wykształcenie u młodzieży umiejętności psychospołecznych niezbędnych w dojrzałym i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym, w celu minimalizacji ryzyka podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak zażywanie środków psychoaktywnych. Programem zostanie objętych ok. 45 beneficjentów. W ramach zadania zostaną przeprowadzone 4 bloki warsztatowe:
Bloki 1, 2 i 3: Profilaktyka uzależnień
Wiedza na temat tego, czym jest uzależnienie w kontekście fizycznym, psychicznym i społecznym. Kiedy zażywanie staje się uzależnieniem? – etapy procesu uzależniania się. Przyczyny uzależnienia. Straty – szkodliwość społeczna. Mity dotyczących alkoholu, narkotyków i nikotyny. Presja grupy rówieśniczej.
Działanie środków psychoaktywnych – negatywne skutki użycia. Przybliżenie podstawowych informacji na temat działania poszczególnych środków uzależniających. Typy środków uzależniających, omówienie szkodliwości fizycznej poszczególnych środków.
Samoocena jako element profilaktyki. Zmiana postaw wobec środków uzależniających uważanych często za środki ułatwiające komunikację i wchodzenie w relacje z ludźmi, budowanie poczucia wpływu i odpowiedzialności za własne zdrowie i bezpieczeństwo
Blok 4: Asertywność i radzenie sobie ze stresem
Asertywność - zajęcia doskonalące umiejętność wyrażania i realizowania własnych poglądów, emocji i postaw przy poszanowaniu praw innych ludzi, wzmacnianie poczucia własnej wartości, umiejętność mówienia „nie”, przyjmowania i wyrażania krytyki i komplementów, wzmacnianie zachowań asertywnych (alternatywa dla uległości i agresji), znaczenie postaw asertywnych w sferze prywatnej i zawodowej.
Nabycie wiedzy dotyczącej zjawiska stresu i  rozpoznawania sytuacji trudnych, objawy stresu, emocje związane ze stresem, sposoby radzenie sobie ze stresem – wzmacnianie zachowań konstruktywnych, tworzenie własnych strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych, techniki relaksacyjne, metody redukcji napięcia wewnętrznego.
Zajęcia przygotowane są i prowadzone przez naszych ekspertów (psycholodzy i pedagodzy) posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą. Warsztaty odbywać się będą na terenie zainteresowanych placówek, w październiku i listopadzie 2009 roku. Uczestnicy zostaną wyposażeni w materiały szkoleniowe, a udział w szkoleniu potwierdzony zostanie dyplomem.
Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu (012) 631 04 80 u p.Moniki Cyboran i p.Anny Porańskiej.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »