Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Projekty zrealizowane

„Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie”
Stowarzyszenie Dobrej Nadziei od października 2009 do września 2010 realizowało projekt Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie  przy wsparciu udzielonym przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji Pozarządowych
Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie pomaga osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, gdyż nie znały swoich praw lub prawa ich nie były respektowane.
Nasi doradcy wspierają w poszukiwaniu rozwiązań problemów, udzielając porad i informacji o prawach i obowiązkach w wielu ważnych dziedzinach życia.
Biuro Porad Obywatelskich  udziela porad w sprawach:
•    mieszkaniowych,
•    rodzinnych,
•    świadczeń socjalnych,
•    świadczeń z ubezpieczenia społecznego,
•    zatrudnienia i bezrobocia.
Kategorie Informacji udzielanych przez Biuro Porad Obywatelskich:
•    imigracja/ repatriacja,
•    finanse,
•    niepełnosprawność,
•    obywatel a instytucja,
•    pozbawienie wolności,
•    spadki,
•    sprawy konsumenckie,
•    stosunki międzyludzkie,
•    własność


„Spartakiada Dobrej Nadziei. Piknik rekreacyjno-sportowy dla osób niepełnosprawnych z miasta Krakowa, powiatów krakowskiego i wielickiego” projekt zrealizowany w okresie od 16.08.2010 do 29.10.2010 przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego. Celem głównym projektu była organizacja pikniku rekreacyjno – sportowego pod nazwą „Spartakiada Dobrej Nadziei” dla osób niepełnosprawnych z WTZ i ŚDS z Krakowa oraz powiatów krakowskiego i wielickiego. Działanie przysłużyło się zwiększeniu integracji społecznej osób niepełnosprawnych z Krakowa, powiatu krakowskiego i myślenickiego. Zrealizowano cele szczegółowe projektu: wzrost aktywizacji społecznej i sportowej osób niepełnosprawnych, wzrost zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań na ich temat funkcjonujących w lokalnej społeczności. 


„Klucz do sukcesu. Planowanie ścieżki kariery dla osób niepełnosprawnych”
Projekt partnerski, w którym Liderem było Małopolskie Stowarzyszenie Wspierania Aktywizacji Społecznej, zrealizowany przy wsparciu finansowym ze środków PEFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego w formie wspierania wykonania zadania. Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez działania skierowane na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zrealizowano program indywidualny i warsztatowy o charakterze edukacyjno-wspierającym dla osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym. Projekt obejmował  swoim zasięgiem teren miasta Krakowa, powiat krakowski, myślenicki i wielicki. Uczestnikami projektu były osoby niepełnosprawne z Krakowa oraz trzech wymienionych powiatów, podopieczni instytucji oferujących opiekę osobom niepełnosprawnym (Warsztaty Terapii Zajęciowej i Środowiskowe Domy Samopomocy).
Okres realizacji projektu: 16.08.2010 – 10.12.2010.

„Seksualność niepełnosprawnych – fakty i mity, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej.”
W okresie od 02.08.2010 do 30.11.2010, Stowarzyszenie realizowało zadanie przy wsparciu finansowym środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego pn.  „Seksualność niepełnosprawnych – fakty i mity, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej.”
 Głównym celem zadania była edukacja rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie poszerzenia świadomości, rozwijania umiejętności wychowawczych i radzenia sobie z seksualnością podopiecznych. Szkolenie przygotowywało rodziców i opiekunów do podejmowania przez ich podopiecznych ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym naciskiem na sferę seksualną, jak również przyczyniło się do nabycia umiejętności sprawnego komunikowania i informowania podopiecznych w zakresie fizjologii i biologii ciała, higieny i zabiegów pielęgnacyjnych, prokreacji, tożsamości płciowej i profilaktyki wykorzystywania seksualnego.

„Dziecko krzywdzone - profilaktyka, interwencja i wczesna pomoc”
W maju 2010 roku Stowarzyszenie Dobrej Nadziei rozpoczęło realizację projektu „Dziecko krzywdzone - profilaktyka, interwencja i wczesna pomoc” współfinansowanego ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Celem zadania było zapoznanie pracowników oświaty (pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli) oraz osób zajmujących się zawodowo pracą z dziećmi z problemem przemocy w rodzinie, podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji oraz pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Elementem programu stanowiło również wskazanie możliwych dróg pomocy poszczególnym członkom rodziny, z uwzględnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych i rodzinnych bez uciekania się do stosowania przemocy. Celem dodatkowym było wyposażenie beneficjentów ostatecznych w praktyczne narzędzia psychologiczne pomagające w walce ze stresem w miejscu pracy i zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego.
Przeprowadzono 4 bloki szkoleń, które odbyły się w czerwcu,  we wrześniu i październiku 2010 roku w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Batorego 5 w Krakowie. Zajęcia odbywały się w grupach ok. 15-osobowych. W ramach zajęć poruszono następujące tematy:
1.    Definicje przemocy
2.    Rodzaje przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, zaniedbanie)
3.    Stereotypy dotyczące zjawiska przemocy
4.    Mechanizmy powstawania przemocy (społeczne i kulturowe, biologiczne)
5.    Zjawiska towarzyszące przemocy (uzależnienie sprawcy, współuzależnienie ofiar, zaburzenia i choroby psychiczne, strategie stosowane przez sprawców)
6.    Zasady i sposoby prowadzenia programów terapeutycznych wobec stosujących przemoc.
7.    Cykl przemocy
8.    Diagnoza dziecka - ofiary przemocy
9.    Najczęstsze objawy stosowania przemocy wobec dzieci
10.    Charakterystyka ofiar przemocy
11.    Ogólne zasady postępowania z ofiarami przemocy
12.    Budowanie pierwszego kontaktu z dzieckiem - ofiarą przemocy
13.    Rozmowa z rodzicem dziecka, wobec którego stosowana jest przemoc
14.    Przyczyny przemocy wobec dziecka
15.    Aspekty prawne postępowania w przypadku przemocy w rodzinie
16.    Mapa instytucji pomocowych
17.    Stres i zespół wypalenia zawodowego w pracy pedagoga.
Ponadto na czas trwania cyklu warsztatowego i po jego zakończeniu uruchomiony został specjalny adres e-mail: szkolenie.przemoc@gmail.com, na który uczestnicy wysyłali pytania oraz konsultowali konkretne przypadki z osobami prowadzącymi warsztat.

„Jesień pełna barw i kształtów. Integracyjne plenery dla osób niepełnosprawnych”
W okresie sierpień - grudzień 2009 roku Stowarzyszenie Dobrej Nadziei zrealizowało projekt pt. „Jesień pełna barw i kształtów. Integracyjne plenery dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.
Celem projektu była aktywizacja artystyczna i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działania o charakterze plastycznym i integracyjnym oraz zwiększenie zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań.
Wsparciem objętych zostało ponad 60 osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu krakowskiego i wielickiego. W dniach 3 - 4 września oraz 17 - 18 września odbyły się dwa plenery artystyczne, na których dostępne były następujące formy ekspresji: ceramika, monotypia, malarstwo i rysunek. Powstałe prace ocenione zostały przez jury, w skład którego weszli artyści z krakowskiej ASP. Wyniki konkursu, wraz z rozdaniem nagród i dyplomów, zostały ogłoszone w trakcie wernisażu, stanowiącego równocześnie uroczyste otwarcie ogólnodostępnej wystawy. Nagrodzone prace można było oglądać w siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej Dobrej Nadziei przy ul. Za Torem 22 w Krakowie. Podsumowaniem pleneru było wydanie katalogu przedstawiającego przebieg działań artystycznych oraz najlepsze prace.


„Usłysz niemy krzyk – jak pomóc krzywdzonemu dziecku”
Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Celem projektu było zapoznanie pracowników oświaty (pedagogów, psychologów, wychowawców i nauczycieli) z problemem przemocy w rodzinie, podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji oraz pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Elementem programu było również wskazanie możliwych dróg pomocy poszczególnym członkom rodziny, z uwzględnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych i rodzinnych bez uciekania się do stosowania przemocy. Dodatkowo wyposażono pracowników oświaty w praktyczne narzędzia psychologiczne pomagające w walce ze stresem w miejscu pracy i zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego. Przeprowadzono trzy 2-dniowe szkolenia, w których uczestniczyło 60 beneficjentów z Województwa Małopolskiego.


„Twoje życie w Twoich rękach – program profilaktyczny dla młodzieży”
Projekt zrealizowany został przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.
Celem projektu było wykształcenie u młodzieży umiejętności psychospołecznych niezbędnych w dojrzałym i aktywnym uczestnictwie w życiu społecznym, w celu minimalizacji ryzyka podejmowania zachowań ryzykownych, takich jak używanie środków psychoaktywnych. W ramach projektu zrealizowano program warsztatów profilaktycznych dla młodzieży w wieku 12-18 lat, podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu 3 małopolskich powiatów (bocheńskiego, chrzanowskiego i krakowskiego). Programem zostało objętych 56 beneficjentów z Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Miękini, Domu Dziecka w Sieborowicach, Świetlicy „PLUS” w Trzebini i Świetlicy profilaktyczno-wychowawczej w Łapanowie.

Skuteczna Interwencja (grant miejski).
Projekt adresowany do funkcjonariuszy policji mający na celu zapoznanie policjantów z zasadami skutecznej interwencji w sytuacjach przemocy wewnętrznej, różnym rodzajem przemocy i sposobem jej rozpoznawania oraz postępowania ze sprawcami, zasadami udzielania wsparcia i nawiązywania współpracy. Uzyskana w szkoleniu wiedza pozwoli funkcjonariuszom na poszerzenie umiejętności interpersonalnych przydatnych w życiu zawodowym.


Pomóż krzywdzonemu dziecku (grant miejski).
Pomóż krzywdzonemu dziecku to cykl warsztatów dotyczący przemocy wobec dziecka, skierowany do nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. Przeprowadzone szkolenia umożliwiły usystematyzowanie wiedzy na temat rodzajów przemocy oraz jej obiawów, profilaktyki zachowań ryzykownych, przeciwdziałania przemocy oraz promocji zdrowego stylu życia w rodzinie. Celem szkoleń było zwiększenie świadomości i poczucia kompetencji w radzeniu sobie z przypadkami przemocy w otoczeniu, a także uwrażliwienie i podniesienie poziomu odpowiedzialności za los ofiary.


Poradnictwo obywatelskie w Krakowie (FIO).
Projekt mający na celu zorganizowanie na terenie Krakowa ośrodka, w oparciu o standardy określane przez Związek Biur Porad Obywatelskich, adresowany do osób, które na skutek nieznajomości przepisów prawa znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Funkcjonowanie Biura ma również za zadanie podniesienie śwaidomości obywatelskiej i prawnej wśród ludzi nieradzących sobie z rozwiązywaniem probemów społecznych.


Dobra jakość pracy - dobra porada (grant Fundacji im. Stefana Batorego)
.
Dofinansowanie poradnictwa obywatelskiego prowadzone przez utworzone Biuro Porad Obywatelskich.


Wspólna Praca (Europejski Fundusz Społeczny).
Projekt realizowany na rzecz osób długotrwale bezrobotnych z terenu grodzkiego powiatu krakowskiego mający na celu aktywizację zawodową beneficjentów oraz przygotowanie ich do podjęcia własnej działalności gospodarczej, w szczególności w formie spółdzielni socjanej.
Przeprowadzono szkolenia na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnych i prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz poradnictwo przy zakładaniu spółdzielni i uzyskanie środków z Funduszu Pracy.


Moja przyszłość Ja w świecie Ja teraz Ja jutro (FIO).
Projekt adresowany do młodzieży gimnazjalnej mający na celu przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu społecznym, poprzez wzmacnianie poczucia własnej wartości, ułatwianie adaptacji do nowych warunków spoecznych i wprowadzenie do dorosłego życia, wyposażenie grupy docelowej w umiejętności kształtujące dojrzałość osobistą i społeczną (trening komunikacji interpersonalnej, zachowań asertywnych, radzenia sobie ze stresem), stanowiące istotny element profilaktyki zagrożeń wieku dorastania.

Moja przyszłość - Ja w  Świecie, Ja w Powiecie (Europejski Fundusz Społeczny).
Rozwinięcie projektu adresowanego do uczniów klas gimnazjalnych z obszarów powiatu wielickiego, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk rodzinnych zagrozonych wykluczeniem społecznym. założeniem szkoleń było zwiększenie motywacji do wyznaczania i osiągania celów osobistych i zawodowych podniesienie świadomości swojego potencjału i preferencji związanych z wyborem drogi zawodowej oraz zachęcenie do dalszego kształcenia. Zajęcia warsztatowe z zakresu konstruktywnych zachowań społecznych zostały uzupełnione dwudniowym wyjazdem integracyjnym do ośrodka rekreacyjnego.


Bajkowe Podgórze (grant miejski).
Program edukacyjny mający na celu zapoznanie dzieci uczących się w krakowskich szkołach z najstarszymi i najważniejszymi legendami związanymi z Podgórzem i historią Krakowa. Działania miały charakter edukacji poprzez zabawę jaką był teatr cieni. Wykorzystano w nim elementy języka staropolskiego, utwory dawnej muzyki dworskiej, a głosów użyczyli profesjonalni aktorzy. Program cieszył się dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Obecnie planowana jest jego kontynuacja na terenie małopolski.


Świat ma tyle kolorów i kształtów ile możesz mu dać (grant miejski).
Plener integracyjny dla osób niepełnosprawnych.
Celem pleneru jest przede wszystkim pokazanie zdolności osób niepełnosprawnych, a także ich możliwości spełnienia się i wyrażenia emocji przez sztukę.
 
"Integracja przez sztukę - plenery artystyczne dla niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn z powiatu wielickiego"
Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2010 roku Stowarzyszenie Dobrej Nadziei w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” zrealizowało projekt pt. „Integracja przez sztukę – plenery artystyczne dla niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn z powiatu wielickiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Celem projektu jest integracja społeczna niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn z powiatu wielickiego. Cele szczegółowe to: aktywizacja artystyczna i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działania o charakterze plastycznym i integracyjnym oraz zwiększenie zainteresowania społecznego problemem niepełnosprawności i niwelowanie skutków negatywnych przekonań funkcjonujących w lokalnej społeczności. Wsparciem objętych zostało 50 niepełnosprawnych z Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domów Samopomocy i Warsztatów Terapii Zajęciowej z powiatu wielickiego. W dniach 13 - 14 maja oraz 20 - 21 maja 2010 roku, na terenie ŚDS w Brzeziu, odbyły się dwa plenery artystyczne, na których dostępne były następujące formy ekspresji: ceramika, grafika, malarstwo i rysunek. Powstałe prace ocenione zostały przez jury, którego skład weszli m.in. lokalni artyści i przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Wyniki konkursu, wraz z rozdaniem nagród i pamiątkowych dyplomów, zostały ogłoszone w trakcie wernisażu na Dniu Otwartym ŚDS w Brzeziu. Nagrodzone prace można oglądać na otwartej dla zwiedzających wystawie. Podsumowaniem projektu jest  katalog przedstawiający przebieg działań artystycznych oraz nagrodzone prace.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »