Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


06.08.2012

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Powstrzymaj przemoc. Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

Od dnia 1 sierpnia 2012 Stowarzyszenie realizuje projekt „Powstrzymaj przemoc.  Warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy domowej będącej efektem uzależnienia członków rodziny, w szczególności stosowanej wobec dzieci oraz zminimalizowanie szkód wyrządzonych ofiarom, poprzez realizację działań edukacyjnych skierowanych do pracowników oświaty, ochrony zdrowia i jednostek pomocy społecznej, których efektem będzie wzrost kompetencji w zakresie pomocy dziecku - ofierze przemocy.

Adresatami projektu są pracownicy oświaty, ochrony zdrowia oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z Województwa Małopolskiego, w szczególności nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, lekarze, pielęgniarki środowiskowe, położne, pracownicy socjalni.

Działania zakładają zapoznanie wymienionych grup z aspektami skutecznej interwencji psychologicznej i prawnej w sytuacji kontaktu z dzieckiem ofiarą przemocy oraz realizacji procedury Niebieskiej Karty zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13.09.2011r.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną 3 cykle 16-godzinnych zajęć warsztatowych dla 45 uczestników.

Zakłada się realizację następujących bloków tematycznych: 
I. zjawisko przemocy (definicje, rodzaje, stereotypy),
II. natura przemocy (mechanizmy powstawania przemocy, w tym rola uzależnień, uwarunkowania społeczno-kulturowe i biologiczne, zjawiska towarzyszące, cykl przemocy),
III. diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie (objawy stosowania przemocy – fizyczne, emocjonalne, społeczne, charakterystyka ofiar przemocy – wiktymizacja, efekty urazu, konsekwencje stosowania przemocy, strategie radzenia sobie),
IV. pomoc ofierze przemocy (pierwszy kontakt z osobą doznającą przemocy, elementy psychoterapii, rozmowa z ofiara i sprawcą),
V. prawne aspekty pomocy dziecku - ofierze przemocy, podstawowe akty prawne dotyczące przemocy w rodzinie i ochrony dziecka (Kodeks Karny i Cywilny, Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi),
VI. procedura Niebieskiej Karty (wytyczne rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 13.09.2011, zasady rozpoczęcia i realizacji procedur, formularz, obowiązki pracowników oświaty i służby zdrowia).

Rekrutacja na warsztaty odbędzie się we wrześniu 2012 roku.

Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji zostaną opublikowane w I tygodniu września.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »