Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


13.09.2013

16 – 27.09.2013 Stowarzyszenie Dobrej Nadziei prowadzi rekrutację Uczestników Projektu „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków”


Zapraszamy rodziców dzieci w wieku 20 tydzień życia - 3 lata zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

 

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

- wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z załącznikami (Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego – Deklaracja uczestnictwa w projekcie załącznik nr 2; Oświadczenie uczestnika Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3; Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia załącznik nr 4; orzeczenie o niepełnosprawności; jeśli dotyczy - kserokopia wraz z oryginałem do wglądu; kserokopia dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu; zaświadczenie z GUP o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych; świadectwo urodzenia dziecka)) do Biura projektu (osobiście, listownie, lub drogą elektroniczną)

- Dla osób bezrobotnych chcących zgłosić się do udziału w projekcie obligatoryjnym załącznikiem do Formularza rekrutacyjnego jest zaświadczenie z Urzędu Pracy.

- Dla osób niepełnosprawnych chcących zgłosić się do udziału w projekcie obligatoryjnym załącznikiem do Formularza rekrutacyjnego jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

 

Wzór Formularza rekrutacyjnego dostępny jest na stronie internetowej projektu oraz w Biurze Projektu - rekrutacja w okresie 16-27.09.2013

 

Do udziału w projekcie mogą zostać przyjęte osoby spełniające jednocześnie poniższe kryteria dostępu:

    Rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.
  1. Zamieszkanie  i/lub zatrudnienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków .
  2. Pozostawanie bez zatrudnienia, przebywanie na urlopie macierzyńskim / ojcowskim lub wychowawczym.
  3. Deklaracja na podstawie oświadczenia o planowaniu powrotu na rynek pracy.

 

 

Zasady przyjmowania do projektu:

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające poniższe kryteria dodatkowe:

1. Osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności).  + 5 punktów

2. Kobiety + 3 punkty

3. Osoby bezrobotne (pozostające w rejestrze GUP, zaświadczenie) + 2 punkty

4. Osoby samotnie wychowujące dziecko w wielu od 20 tygodnia życia do 3 lat (deklaracja w formularzu zgłoszeniowym) + 2 punkty.

 

Kryteria dodatkowe, uprawniające do przyjęcia w pierwszej kolejności, będą punktowane zgodnie z powyższym systemem punktacji – im więcej spełnionych kryteriów dodatkowych i uzyskanych punktów, tym wyższe miejsce na liście rankingowej. Tworzenie list rankingowych i rezerwowych będzie odzwierciedlać przyjęte zasady rekrutacji w następujący sposób:

- w pierwszej kolejności osoby z największą liczbą uzyskanych punktów dodatkowych w kolejności odzwierciedlającej datę zgłoszenia do Projektu,

- następnie osoby bez punktów dodatkowych w kolejności odzwierciedlającej datę zgłoszenia do Projektu.

 

Rodzice dzieci ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będą informowane o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową

 

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu:

12 262 97 19

 

Utworzony w ramach projektu Niepubliczny Żłobek Stowarzyszenia Dobrej Nadziei „Tygryski” mieści się w Krakowie  przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 19.

 

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Formularz rekrutacyjny

Oświadczenie uczestnika projektu

Deklaracja uczestnictwa w Projekcie

Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia

Karta zgłoszenia dziecka

 

„Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków”

realizowanego przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei

w ramach Priorytetu I „Zatrudnienie i integracja społeczna”

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Działanie 1.5 „Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego”


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »