Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


30.10.2013

Wydłużony okres rekrutacji do żłobka

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei przedłuża rekrutację uczestników projektu „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Gminy Miejskiej Kraków”. Projekt jest skierowany do rodziców dzieci w wieku 20 tydzień życia - 3 lata zamieszkałych lub zatrudnionych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Rekrutacja będzie trwała do momentu zamknięcia list rankingowych (32 uczestników projektu).

Jednocześni informujemy, że lista rankingowa obejmująca nabór w terminie 16.09-25.10.2013 zostanie opublikowana 04.11.2013.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest:

1. Wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i dostarczenie go wraz z załącznikami:
2. Oświadczenie Beneficjenta Ostatecznego – Deklaracja uczestnictwa w projekcie załącznik nr 2
3. Oświadczenie uczestnika Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych załącznik nr 3
4. Oświadczenie o niekorzystaniu z tego samego typu wsparcia załącznik nr 4
5. Orzeczenie o niepełnosprawności jeśli dotyczy - kserokopia wraz z oryginałem do wglądu
6. Kserokopia dowodu osobistego i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu
7. Zaświadczenie z GUP o pozostawaniu w rejestrze osób bezrobotnych
8. Świadectwo urodzenia dziecka

Dla osób bezrobotnych chcących zgłosić się do udziału w projekcie obligatoryjnym załącznikiem do Formularza rekrutacyjnego jest zaświadczenie z Urzędu Pracy.
Dla osób niepełnosprawnych chcących zgłosić się do udziału w projekcie obligatoryjnym załącznikiem do Formularza rekrutacyjnego jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty należy dostarczyć do Biura projektu (osobiście, listownie, lub drogą elektroniczną).
Do udziału w projekcie mogą zostać przyjęte osoby spełniające jednocześnie poniższe kryteria dostępu:

1. Rodzic/opiekun prawny dziecka w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3.
2. Zamieszkanie i/lub zatrudnienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków .
3. Pozostawanie bez zatrudnienia, przebywanie na urlopie macierzyńskim / ojcowskim lub wychowawczym.
4. Deklaracja na podstawie oświadczenia o planowaniu powrotu na rynek pracy.

Zasady przyjmowania do projektu:
Pierwszeństwo udziału w projekcie mają osoby spełniające poniższe kryteria dodatkowe:
1. Osoby niepełnosprawne (z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności). + 5 punktów
2. Kobiety + 3 punkty
3. Osoby bezrobotne (pozostające w rejestrze GUP, zaświadczenie) + 2 punkty
4. Osoby samotnie wychowujące dziecko w wielu od 20 tygodnia życia do 3 lat (deklaracja w formularzu zgłoszeniowym) + 2 punkty.

Kryteria dodatkowe, uprawniające do przyjęcia w pierwszej kolejności, będą punktowane zgodnie z powyższym systemem punktacji – im więcej spełnionych kryteriów dodatkowych i uzyskanych punktów, tym wyższe miejsce na liście rankingowej. Tworzenie list rankingowych i rezerwowych będzie odzwierciedlać przyjęte zasady rekrutacji w następujący sposób:

- w pierwszej kolejności osoby z największą liczbą uzyskanych punktów dodatkowych w kolejności odzwierciedlającej datę zgłoszenia do Projektu,
- następnie osoby bez punktów dodatkowych w kolejności odzwierciedlającej datę zgłoszenia do Projektu.

Rodzice dzieci ostatecznie zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie będą informowane o wynikach rekrutacji drogą telefoniczną lub mailową.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 12 262 97 19

Utworzony w ramach projektu Niepubliczny Żłobek Stowarzyszenia Dobrej Nadziei „Tygryski” mieści się w Krakowie przy ul. Stanisława Kostki Potockiego 19.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »