Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Informacje dla Pacjentów

INFORMACJE DLA PACJENTÓW

 

1.Regulamin porządkowy NZOZ „Dobrej Nadziei” dostępny jest do wglądu w pomieszczeniu rejestracji placówki.

2. Świadczenia udzielane w NZOZ „Dobrej Nadziei” finansowane są ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Zapraszamy do naszej poradni przy ul. Batorego 5 w Krakowie.

Świadczeń w ramach umowy z NFZ aktualnie udzielamy w poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy ul. Batorego 5. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo:

1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym(…),

2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (…)

3) inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nie ukończyły 18. roku życia lub są w okresie ciąży, porodu i połogu (…) a także pozostałe osoby wymienione w Ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na podstawie stosownych dokumentów poświadczających prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo.

 

3. Udostępnianie dokumentacji medycznej jest prawem pacjenta. Przysługuje ono pacjentowi lub osobie przez niego upoważnionej oraz przedstawicielowi ustawowemu. Prawo nabywa konkretna osoba (pełnomocnik lub przedstawiciel ustawowy – rodzic, opiekun dziecka) na podstawie upoważnienia złożonego przez pacjenta pisemnie. W razie śmierci pacjenta udostępnienia dokumentacji medycznej może żądać jedynie osoba przez niego upoważniona do jej uzyskania.

 

Druki:

Oświadczenie o upoważnieniu opiekuna lub osoby uprawnionej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych

Oświadczenie o upoważnieniu opiekuna lub osoby uprawnionej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia pacjenta i udzielonych świadczeniach zdrowotnych można odebrać w rejestracji NZOZ lub u lekarza bądź terapeuty prowadzącego.

 

4.  Udostępnianie dokumentacji medycznej indywidualnej pacjenta odbywa się na jego pisemny wniosek zawierający uzasadnienie żądania.

Dokumentacja medyczna udostępniana jest do wglądu, lub poprzez:

sporządzanie wyciągów lub odpisów, sporządzanie kopii, wydanie oryginału - następuje za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po ich wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda oryginału dokumentacji. W przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej poprzez wydanie oryginału lekarz / psycholog pozostawia kopię lub pełny odpis wydanej dokumentacji.

 

5. Świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania, przy czym świadczeniodawca:

1) ustala kolejność udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie zgłoszeń pacjentów;

2) informuje pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu;

3) wpisuje za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego dane osobowe i teleadresowe,  rozpoznanie lub powód przyjęcia oraz podpis osoby dokonującej wpisu i zaproponowany termin udzielenie świadczenia

4) wpisuje datę i przyczynę skreślenia pacjenta z listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

 

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, świadczeniodawca informuje pacjenta telefonicznie o zmianie terminu udzielenia świadczenia i jej przyczynie.

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się u świadczeniodawcy w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

 

6. Dokumentacja medyczna przechowywana jest  przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu (podstawa prawna: art. 18 Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej).

Dokumentacja pacjenta przewidziana do zniszczenia może być też wydana pacjentowi, jego przedstawicielom albo osobom upoważnionym do uzyskiwania dokumentacji po jego zgonie na podstawie upoważnienia za pokwitowaniem odbioru. W razie likwidacji zakładu dokumentacja zostanie przekazana do archiwum podmiotu wskazanego w rejestrze zakładów opieki zdrowotnej. Jeżeli zadania likwidowanego zakładu przejmuje inny zakład, wówczas  przejmuje on całą dokumentację.


Newsy

02.01.2020 NOWA EDYCJA PROJEKTU NIE POZWÓL ŻEBY TRAWA CIĘ PRZEROSŁA - CANDIS


czytaj »