Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia

Stowarzyszenie Dobrej Nadziei bierze udział w programach realizowanych przez KCPU. Projekty  są współfinansowane  ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Obecnie realizowane projekty to:

Program opieki i terapii patologicznych hazardzistów, osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin,   realizowany przez nas w dwóch ośrodkach SDN na ul. Batorego 5 i Radomskiej 36.

Celem głównym tego projektu jest wzrost dostępności i rozszerzenie oferty profesjonalnej pomocy patologicznym hazardzistom, osobom z innymi uzależnieniami behawioralnymi oraz ich bliskim i rodzinom. Projekty odpowiadają na potrzeby uczestników zdiagnozowanych na podstawie danych statystycznych oraz doświadczenia własnego Stowarzyszenia zdobytego podczas wieloletniego prowadzenia Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia i realizacji od 4 lutego 2013 roku projektów dla osób z uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskich i rodzin, realizowanych w placówkach NZOZ Dobrej Nadziei współfinansowanych ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy Małopolski w wieku powyżej 19 r.ż., u których zdiagnozowane zostało uzależnienie od hazardu, uzależnienie od hazardu z innymi współistniejącymi zaburzeniami, inne uzależnienia behawioralne (tzw. uzależnienia 21 wieku seksoholizm / uzależnienie od seksu i pornografii / uzależnienia od sieci internetowej, od gier komputerowych, od ćwiczeń fizycznych, fonoholizm, zakupoholizm, pracoholizm, ortoreksja, tanoreksja, jedzenioholizm), a także członkowie rodzin i bliscy osób uzależnionych.


Innym projektem realizowanym przez SDN z zakresu zdrowia publicznego dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwiązywanie problemów hazardowych jest:

Program terapii kierowany do osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich

Celem projektu pod nazwą „Program terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich” jest zachowanie abstynencji od przetworów konopi lub ograniczenie ich używania wśród odbiorców programu. Ponadto celem jest również zwiększenie dostępności programów profilaktyki selektywnej dla osób, u których rozpoznano pierwsze objawy zaburzeń kontroli i popędów lub szczególnie zagrożonych rozwojem problemów wynikających z używania substancji psychoaktywnych w związku z uwarunkowaniami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi

Program zakłada wykorzystywanie w pracy z odbiorcami programu metod aktywizujących i interaktywnych. Wszystkie podejmowane działania będą mieć na celu osiągnięcie i utrzymanie abstynencji od środków odurzających, zapobieganie rozwojowi uzależnienia, ograniczenie częstości używania i redukcję szkód spowodowaną przyjmowaniem środków psychoaktywnych, rozwiązywanie kryzysowych sytuacji związanych z używaniem narkotyków oraz promowanie prozdrowotnych postaw.

Odbiorcami projektu będą mieszkańcy Małopolski w wieku powyżej 16 r.ż., którzy  używają przetworów konopi w sposób problemowy, w tym osoby zgłaszające się do programu profilaktycznego zgodnie z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii oraz osoby będące rodziną i bliskimi osób używających przetworów konopi.
NZOZ Dobrej Nadziei

ul. Stefana Batorego 5, 31-135 Kraków

Telefon: (12) 633 35 31

Email: rejestracja@sdn.org.pl

Rejestracja czynna: Poniedziałek – Piątek: 8.00 – 20.00

NZOZ Dobrej Nadziei

ul. Radomska 36, 31-435 Kraków

Telefon: (12) 418 18 52

Rejestracja czynna: Poniedziałek – Piątek: 13.00 – 17.00

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.