Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


13.08.2012

Stowarzyszenie rozpoczęło realizację projektu „Profilaktyka uzależnień.  Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty”. 

 

Od dnia 13 sierpnia 2012 r. Stowarzyszenie realizuje projekt „Profilaktyka uzależnień.  Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty”. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, skierowanych do nauczycieli, pedagogów,  psychologów szkolnych, wychowawców świetlic szkolnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty m.in. wychowawców świetlic terapeutycznych z Krakowa,  powiatu krakowskiego i wielickiego.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną dwa 16 – godzinne cykle zajęć warsztatowych pn. „Profilaktyka uzależnień. Szkolenia dla nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty”. Program warsztatów obejmie 7 bloków tematycznych:
Blok I – „Jak rozpoznać?” - Zjawisko narkomanii, zwrócenie uwagi na podstawowe objawy wskazujące na używanie poszczególnych narkotyków, zjawiska towarzyszące, slang, fakty i mity na temat narkotyków.
Blok II – „Co to za narkotyk?” – Tabela substancji i usystematyzowanie wiedzy na temat poszczególnych narkotyków (które najpopularniejsze wśród młodzieży, które mniej popularne itp.)
Blok III – „Dlaczego sięgają?” Diagnoza zjawiska, różnorodność przyczyn eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi.
Blok IV –„Jak działa mechanizm uzależnienia” Zapoznanie z mechanizmami właściwymi wchodzeniu w uzależnienie, omówienie faz uzależnienia (z dużym naciskiem na te, które mogą być zauważalne dla nauczycieli i pedagogów w kontakcie z młodzieżą – głównie I i II faza).
Blok V –  „Dopalacze – nowy narkotyk?” - Nowe substancje psychoaktywne, odpowiedniki konkretnych narkotyków, kwestia legalności i dostępności, kwestia zagrożenia dla zdrowia ze względu na skomplikowany skład chemiczny, fakty i mity na temat dopalaczy.
Blok VI – „Jak rozmawiać z młodzieżą o narkotykach” - Sposoby prowadzenia dyskusji, burzy mózgów z młodzieżą na tematy związane z narkotykami, scenariusze godzin wychowawczych i zajęć z tematyki narkotykowej, prowadzenie edukacji zdrowotnej w oparciu o przeciwdziałanie używania przez młodzież substancji psychoaktywnych.
Blok VII -  „Co z tą adolescencją?” – Zwrócenie uwagi na kryzys tożsamości przechodzony przez młodzież w okresie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, trudności dorastania w ujęciu psychologicznym, psychoanalitycznym i społecznym.

Do udziału w warsztatach zakwalifikowanych zostanie 30 uczestników: pracowników oświaty ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (nauczyciele, pedagodzy,  psycholodzy szkolni) oraz osób zawodowo pracujących z dziećmi m.in. w świetlicach szkolnych, świetlicach terapeutycznych, klubach młodzieżowych. W rekrutacji będą mogły wziąć udział osoby zatrudnione w placówkach mających siedziby w Krakowie, powiecie krakowskim lub wielickim. 

Udział w warsztatach będzie bezpłatny. 

Rekrutacja na warsztaty rozpocznie się 3 września 2012 roku. Szczegółowe informacje na temat zasad rekrutacji i terminów szkoleń zostaną opublikowane w dniu rozpoczęcia naboru.


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »