Stowarzyszenie Dobrej Nadziei -
kontakt


Projekty w trakcie realizacji

Pilotażowe wdrażanie standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W związku z realizacją projektu Stowarzyszenie Dobrej Nadziei zaprasza osoby niepełnosprawne i ich rodziny, zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Kraków, do bezpłatnego korzystania z usług poradnictwa specjalistycznego w zakresie porad prawnych, psychologicznych i rodzinnych, z uwzględnieniem poradnictwa w dziedzinie seksualności osób niepełnosprawnych. Poradnictwo świadczone będzie od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Punktem Poradnictwa - Kraków Pl. Św. Ducha 3

tel. 12 644 05 08

email: sdn.poradnictwo@gmail.com

Przed uzyskaniem porady konieczna jest rejestracja w Punkcie Poradnictwa. Rejestracji można dokonać osobiście, drogą telefoniczną lub internetową.

Doradcy pozostają do Państwa dyspozycji w następujących godzinach:

  • poniedziałek: 08.00 – 18.00
  • wtorek: 08.00 – 18.00
  • środa: 08.00 – 16.00
  • czwartek: 08.00 – 18.00
  • piątek: 08.00 – 16.00


W uzasadnionych przypadkach związanych z brakiem możliwości dotarcia do Punktu Poradnictwa zapewniamy dojazd Doradcy do miejsca zamieszkania Klienta lub udzielenie porady drogą telefoniczną i internetową.

W razie potrzeby służymy wsparciem tłumacza języka migowego oraz alfabetu Braille’a.

Regulamin korzystania z poradnictwa dostępny jest pod tym adresem.„Świąteczne spotkanie artystyczne – warsztaty plastyczne i teatralne dla osób niepełnosprawnych”


Od 2 listopada 2011 roku Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt pn. „Świąteczne spotkanie artystyczne – warsztaty plastyczne i teatralne dla osób niepełnosprawnych” współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Celem projektu jest organizacja imprezy kulturalnej dla osób niepełnosprawnych, podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy z Krakowa, powiatu krakowskiego i wielickiego, wspierającej aktywność tych osób w sferze artystycznej: teatralnej i plastycznej.
W ramach projektu zorganizowane zostanie dwudniowe świąteczne spotkanie artystyczne dla 55 osób niepełnosprawnych intelektualnie:
•    w pierwszym dniu odbędą się warsztaty plastyczne i konkurs prac dla 35 osób wyłonionych w procesie rekrutacji; po zakończeniu pracy twórczej uczestnicy wezmą udział we wspólnym świątecznym posiłku; prace powstałe w pierwszym dniu spotkania ocenione zostaną przez jury składające się z instruktorów terapii zajęciowej z WTZ Dobrej Nadziei,
•    w drugim dniu odbędzie się wystawa prac biorących udział w konkursie i uroczyste wręczenie nagród laureatom; uczestnicy WTZ Dobrej Nadziei zaprezentują przedstawienie „Opowieść wigilijna”; spotkanie zakończy wspólne śpiewanie kolęd.
Adresatami projektu  są osoby niepełnosprawne, podopieczni specjalistycznych jednostek pomocy społecznej (Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowych Domów Samopomocy) z terenu Krakowa, powiatów krakowskiego i wielickiego. Planuje się objąć wsparciem łącznie ok. 55 osób niepełnosprawnych (2 grupy beneficjentów):
•    I grupa: 20 osób z WTZ Dobrej Nadziei biorących udział w przygotowaniu i prezentacji przedstawienia „Opowieść wigilijna”b niepełnosprawnych

 


Od 2 listopada 2011 roku Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt pn. warsztaty plastyczne i teatralne dla os

Celem projektu jest organizacja imprezy kulturalnej dla osó
W ramach projektu zorganizowane zos


Adresatami projektu 
w):


Celem projektu jest organizacja imprezy kulturalnej dla osó
W ramach projektu zorganizowane zostanie dwudniowe świątec


Adresatami projektu w Samopomocy) z terenu Krakowa, powiat

•    II grupa: 35 osób zrekrutowanych spośród podopiecznych placówek specjalistycznych uczestniczących w warsztatach plastycznych i konkursie artystycznym inspirowanym tematyką Świąt Bożego Narodzenia.
Placówki zainteresowane zgłoszeniem swoich podopiecznych do udziału w wki zainteresowane zgłoszeniem swoich podopiecznych do udziału w „Świątecznym spotkaniu artystycznym” prosimy o kontakt z Panią Magdaleną Łanoszką pod nr telefonu 12 257 10 32.


„Gimnastyka umysłu dla seniorów”
Od 16 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie rozpoczyna realizację projektu „Gimnastyka umysłu dla seniorów”, projekt jest wsp, projekt jest współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Zajęcia kierowane są do osób po 55 roku życia zamieszkałych na terenie Krakowa.
 
Cykl bezpłatnych spotkań ma na celu zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym i kulturalnym poprzez wzmocnienie motywacji rozwoju osobistego oraz ciągłego kształcenia się.  Zapraszamy do uczestnictwa w otwartych wykładach z zakresu profilaktyki zdrowia oraz warsztatach mających na celu doskonalenie i pozyskiwanie nowych umiejętności poznawczych poprzez stymulowanie twórczego myślenia, pamięci oraz korzystanie z dotychczasowych doświadczeń w nowym kontekście.
 Wstęp na wykłady jest otwarty. Warsztaty będą odbywać się w grupie 15 – osobowej. Zgłoszenia osób chętnych do udziału w warsztatach przyjmuje Pani Diana Popik pod nr tel. 12 423 48 96 w godzinach 09.00 – 14.00 lub drogą mailową: seniorzy.sdn@gmail.com (na załączonym formularzu).
 Udział w wykładach i warsztatach jest bezpłatny. Zapewniamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę prowadzącą, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas przerwy kawowej w zajęciach warsztatowych.
O zakwalifikowaniu się do udziału w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń, ilość miejsc ograniczona.
 Zapraszamy również na bezpłatne, otwarte wykłady o następującej tematyce:
1.    Gimnastyka umysłu – jak usprawnić pamięć, myślenie i koncentrację? - 6.10.11 r.
2.    Biologia mózgu – jak działa nasza pamięć? – 10.10.11 r.
3.    Dieta dla naszego umysłu – 13.10.11 r.
4.    Aktywność fizyczna i relaksacyjna – 17.10.11 r.
5.    Znaczenie hobby i zainteresowań w stymulowaniu pamięci i myślenia – 20.10.11 r.

Wykłady rozpoczynają się o godz. 10.30, spotkania warsztatowe od godz. 12.15.


"O seksualności niepełnosprawnych - szkolenie doskonalące dla pracowników jednostek pomocy społecznej"
Od 4 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „O seksualności niepełnosprawnych – szkolenie doskonalące dla pracowników jednostek pomocy społecznej”. Projekt jest współfinsnsowany ze środków PFRON będących w dysozycji Województwa Małopolskiego.
Projekt adresowany jest pracowników jednostek pomocy społecznej mających swoje siedziby na terenie Krakowa oraz powiatu krakowskiego, wielickiego i myślenickiego.
W szkoleniach weźmie udział 60 osób. Głównym celem zadania jest zapoznanie pracowników w/w jednostek z tematyką seksualności i higieny intymnej osób niepełnosprawnych oraz problematyka przemocy seksualnej wobec niepełnosprawnych, w szczególności dzieci. Szkolenie ma przygotować pracowników do kontaktu z niepełnosprawnymi podopiecznymi i ich rodzinami w kontekście podejmowania przez niepełnosprawnych ról osobistych w życiu dorosłym ze szczególnym naciskiem na sferę seksualną, jak również służy nabyciu umiejętności sprawnego komunikowania i informowania podopiecznych w zakresie fizjologii i biologii ciała, higieny i zabiegów pielęgnacyjnych, prokreacji, tożsamości płciowej i profilaktyki wykorzystywania seksualnego. Kolejnym celem działania jest zapoznanie pracowników jednostek pomocy społecznej z problemem przemocy seksualnej, podniesienie ich kompetencji w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji oraz prawnych aspektach problemu.  Wartością dodaną projektu jest wyposażenie beneficjentów ostatecznych w praktyczne narzędzia psychologiczne pomagające w walce ze stresem w miejscu pracy i zapobiegające zjawisku wypalenia zawodowego.
W ramach zadania zostanie przeprowadzone 16 godzinne szkolenia.
Zajęcia będą odbywały się w 10-15 osobowych grupach, w okresie 10-11.2011.
W ramach zadanie zostanie przeprowadzone 16 godzinne (2, godziny lekcyjne) szkolenie, dwa dni szkoleniowe dla każdej z 4 grup. Zajęcia będą odbywały się w maksymalnie 15 osobowych grupach. Zasadnicza część szkolenia zostanie poświęcona seksualności osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyka rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście rozwoju seksualnego. Przedstawiony i omówiony zostanie problem dorosłości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. W trakcie zajęć poruszony zostanie temat stereotypowo postrzegania życia intymnego osób niepełnosprawnych i przedstawione fakty medyczne i psychologiczne na omawianą tematykę.
Rekrutacja od 16.08.2011 – w sprawie szczegółowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Lebiodą, Moniką Cyboran –Trzebińską lub Anną Porańską  pod nr telefonu: 668 447 421


pod nr telefonu: 668 447 421


 „Bez barier - Seksualność osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej.”
Od 1 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Bez barier - Seksualność osób niepełnosprawnych, warsztaty dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych z zakresu seksualności i higieny intymnej”  współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.
Głównym celem zadania jest edukacja rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie w zakresie poszerzenia świadomości, rozwijania umiejętności wychowawczych i radzenia sobie z seksualnością podopiecznych..
Projekt adresowany jest do rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, których podopieczni przebywają w jednostkach opieki społecznej  z terenu miasta Kraków.
Podstawą do kwalifikacji na szkolenie będzie przebywanie podopiecznego w placówce weryfikowane na podstawie oświadczenia.
 
W ramach projektu zostanie przeprowadzone 8 godzinne (godziny lekcyjne) szkolenie, dwa dni szkoleniowe dla 4 grup szkoleniowych . Zajęcia będą odbywały się w 10 osobowych grupach. Zasadnicza część szkolenia zostanie poświęcona seksualności osób niepełnosprawnych. Uczestnicy zostaną zapoznani z problematyka rozwoju fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych intelektualnie w kontekście rozwoju seksualnego. Przedstawiony i omówiony zostanie problem dorosłości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie. W trakcie zajęć poruszony zostanie temat stereotypowo postrzegania życia intymnego osób niepełnosprawnych i przedstawione fakty medyczne i psychologiczne na omawianą tematykę. Głównym zadaniem szkolenia jest wzbogacenie rodziców i opiekunów w kompetencje edukacyjne i umiejętność rozmowy na tematy drażliwe z niepełnosprawnymi członkami rodzin.  Prowadzący postarają się również przekazać wiedzę beneficjentom na temat roli i współpracy w rozwiązywaniu trudności w sferze seksualnego funkcjonowania. Przedstawione zostaną również podstawowe zagrożenia które mogą dotknąć osobę niepełnosprawną intelektualnie a związane są z jej płciowością i sposoby niwelowania tych zagrożeń. Ostatni blok będzie dotyczył higieny, również intymnej, temat ten zostanie poruszony ze względu na liczne uwagi i zapotrzebowanie zgłaszane ze strony pracowników i opiekunów osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Szczegóły: kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Lebiodą, Moniką Cyboran –Trzebińską lub Anną Porańską  pod nr 668 447 421


„Szkoła dla rodziców dzieci autystycznych”

Od 1 sierpnia 2011 roku Stowarzyszenie realizuje projekt „Szkoła dla rodziców dzieci autystycznych” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Celem projektu jest wsparcie rodziny z niepełnosprawnym, autystycznym dzieckiem poprzez prowadzenie działań o charakterze psychoedukacyjnym, informacyjnym i terapeutycznym.
Adresatem projektu są rodzice dzieci z diagnozą autyzmu, którzy doświadczają poczucia braku kompetencji rodzicielskich, dla których wychowanie dziecka wiąże się z przeżywaniem silnego stresu, bezradności wobec objawów związanych z zaburzonym rozwojem dziecka.
Projekt jest adresowany w szczególności do rodzin, w których relatywnie niedawno zdiagnozowano autyzm dziecka i które w związku z tym wymagają zintensyfikowania działań wspierających, informacyjnych i psychoedukacyjnych w tym zakresie.

W ramach projektu zostaną zorganizowane bezpłatne obejmujące następujące bloki tematyczne:
1.Podstawy psychologii rozwoju - podstawy rozwoju poznawczego, fizycznego, emocjonalnego i moralnego dzieci (zajęcia z udziałem lekarza specjalisty w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży) 2. Najczęściej stosowane metody wychowawcze – role rodzicielskie, granice, profilaktyka krzywdzenia dzieci 3. Uczucia - rozpoznawania swoich uczuć i samokontrola 4. Fizjoterapia - omówienie podejść terapeutycznych, które mogą być stosowane w pracy nad różnymi sferami rozwoju 5. Jak zachęcić dziecko do współpracy - komunikacji pomiędzy dzieckiem a rodzicem 6. Kary, nagrody i konsekwencje – promowanie zachowań pozytywnych w wychowaniu (zajęcia z udziałem pedagoga specjalnego) 7. Spotkanie z logopedą dziecięcym.

Wszystkie omawiane tematy uwzględniać będą specyfikę wychowania dziecka ze zdiagnozowanym autyzmem.
Projekt zakłada objęcie specjalistyczną opieką dzieci uczestników projektu na czas trwania zajęć (zajęcia edukacyjne i zabawy w „Kąciku malucha” pod okiem pedagogów i psychologów).

Szczegóły: kontakt telefoniczny z p. Małgorzatą Lebiodą, Moniką Cyboran –Trzebińską lub Anną Porańską  pod nr 668 447 421


„Rozpoznaj przemoc - profilaktyka, interwencja, pomoc"

Od 4 lipca 2011 Stowarzyszenie Dobrej Nadziei realizuje projekt „Rozpoznaj przemoc – profilaktyka, interwencja, pomoc profilaktyka, interwencja, pomoc” współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie problemu stosowania przemocy wobec dzieci w ich domach rodzinnych oraz zminimalizowanie szkód wyrządzanych ofiarom.
Zadanie realizowane będzie poprzez przeprowadzenie cyklu zajęć warsztatowych pn. „Rozpoznaj przemoc – profilaktyka, interwencja, pomoc”, podczas których uczestnicy zdobędą szczegółową wiedzę dotyczącą problematyki przemocy w rodzinie i podniosą swoje kompetencje w zakresie diagnozy zjawiska, skutecznej interwencji i pracy z rodziną dotkniętą przemocą. Elementem programu będzie również wskazanie możliwych dróg pomocy poszczególnym członkom rodziny, z uwzględnieniem przygotowania dzieci i młodzieży do pełnienia ról społecznych i rodzinnych bez uciekania się do stosowania przemocy.

Warsztaty adresowane są do pracowników oświaty (nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów szkolnych), osób zawodowo pracujących z dziećmi i młodzieżą poza systemem oświaty (pracownicy poradni pedagogicznych, świetlic, klubów młodzieżowych, psycholodzy i pedagodzy prowadzący poradnictwo indywidualne) oraz pracowników pomocy społecznej.
Warunkiem koniecznym do zakwalifikowania się na szkolenia jest zatrudnienie na terenie Gminy Miejskiej Kraków.
Czas i miejsce
Warsztaty odbywają się w siedzibie Stowarzyszenia Dobrej Nadziei przy ulicy Batorego 5 i trwają
16 godzin lekcyjnych rozłożonych na 2 dni szkoleniowe. W związku z ograniczoną liczbą miejsc
o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.
Dostępne terminy:
22 – 23. 09. 2011,  06 – 07. 10. 2011, 11 – 12. 10. 2011, 27 – 28. 10. 2011
Udział w warsztatach jest bezpłatny. Organizator zapewnia wykwalifikowaną kadrę prowadzącą, materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz catering.
Szczegóły: kontakt telefoniczny z p. Magdaleną Okońską pod nr telefonu: 668 447 421 lub mailowy instytutdoskonalenia.sdn@gmail.com


„Biuro Porad Obywatelskich w Krakowie”
Informujemy, że z dniem 01.02.2011r. Biuro Porad Obywatelskich funkcjonujące przy Stowarzyszeniu Dobrej Nadziei wznawia swoją działalność doradczą. Reaktywacja działalności BPO jest możliwa dzięki wsparciu udzielonemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  Projekt ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańcom powiatów: krakowskiego, proszowickiego, miechowskiego i m. Kraków do poradnictwa prawnego i obywatelskiego. W ramach projektu  możliwe jest rozszerzenie działalności BPO poza Kraków i stworzenie dwóch oddziałów terenowych w Miechowie i Proszowicach. W celu umówienia się na wizytę z doradcą, prosimy dzwonić pod numer tel. 12 357 36 91. Osoby chcące skorzystać z porady zapraszamy do punktów BPO:

Kraków, Ul. Batorego 5:
Poniedziałek, czwartek: w godz. 12.00-18.00
Wtorek, środa, piątek: w godz. 09.00-15.00

Os. Centrum C10 (budynek MOWIS):
Wtorki i czwartki w godz. 09.00-14.00

Proszowice ul. 3 Maja 2 (lokal Caritas):
Środa w godz. 10.00-15.00

Miechów ul. Szpitalna 1 (lokal GOPS):
Poniedziałek w godz. 10.00-15.00


„Małopolski Instytut  Ekonomii Społecznej”

Projekt Realizowany przez Stowarzyszenie Dobrej Nadziei na terenie subregionu krakowskiego: miasto Kraków, powiat krakowski, miechowski, proszowicki, wielicki, myślenicki  ramach priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.2 „ Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej” Poddziałanie 7.2.2 „Wsparcie ekonomii społecznej”

Stowarzyszenie realizuje projekt w okresie 01.02.2010 – 31.12.2011r.
Zapraszamy osoby fizyczne oraz podmioty ekonomii społecznej do skorzystania z bezpłatnych szkoleń, usług i doradztwa dotyczących zasad funkcjonowania sektora ekonomii społecznej w Polsce.
Oferujemy:
•    Usługi prawne, księgowe i marketingowe dla podmiotów ekonomii społecznej
•    Doradztwo indywidualne dla podmiotów ekonomii społecznej
w ekonomii społecznej
•    Szkolenia dla os Szkolenia dla osób fizycznych umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej

Projekt skierowany jest do podmiotów ekonomii społecznej i osób fizycznych z terenu powiatów: krakow


Newsy

12.01.2021 Program profilaktyczno-terapeutyczny dla osób używających szkodliwie i uzależnionych od konopi oraz ich rodzin i bliskich


czytaj »